กทม.ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับ

กทม.ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับ

  24 Mar 2021

กิจกรรมไหนทำได้-ไม่ได้ช่วงสงกรานต์ 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานต์ในประเทศไทยมีอันต้องยุติลง เพื่อเป็นการควบคุมโรค และไม่ให้โรคแพร่ระบาดไปมากกว่าเดิม แต่ในปี 2564 นี้ ประเทศไทยก็ได้กลับมาจัดกิจกรรมวันสงกรานต์อีกครั้ง แต่จำเป็นต้องออกกฎหรือข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันโรค

พล.ต.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2564 ที่จำเป็นจะต้องมีการจัดงานหรือกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ทั้งการเล่นสาดน้ำ ปะแป้ง ที่จะต้องรวมกลุ่มเป็นจำนวนมาก

ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้จัดการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ที่ผ่านจึงได้มีมติเห็นชอบมาตรการต่าง ๆ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

กทม.ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับ

กทม.ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับ

ดังนั้น จึงอาศัยตามอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และมติของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงประกาศมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในช่วงสงกรานต์ ภายในพื้นที่กทม. ดังนี้

  1. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์ โดยกิจกรรมพื้นฐาน อาทิ การจัดพิธีสรงน้ำพระ รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ทางศาสนา การจัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สามารถดำเนินการได้ แต่ให้ผู้จัดกิจกรรม และประชาชนปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ส่วนในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 300 คน ผู้จัดกิจกรรมจะต้องยื่นแผนการจัดงาน และมาตรการควบคุมโรคติดต่อต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน
กทม.ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับ

กทม.ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับ

  1. การจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์โดยมีกิจกรรมเพิ่มเติมจากกิจกรรมพื้นฐานตามข้อที่ 1 เช่น การออกร้าน การจัดเลี้ยง ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเกิน 100 คน ผู้จัดกิจกรรมจะต้องยื่นแฟนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนการจัดงาน ทั้งนี้ ควรจัดในพื้นที่โล่งแจ้ง อากาศระบายได้ดี หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมในพื้นที่แคบหรือพื้นที่ห้องปรับอากาศ รวมไปถึงงดจัดกิจกรรมที่ต้องสัมผัสใกล้ชิด เช่น การรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำ การปะแป้ง หรือปาร์ตี้โฟม
  2. ควรหลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ในกลุ่มที่มาหลากหลายพื้นที่ งดการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน
กทม.ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับ

กทม.ประกาศคุมเข้มโควิด-19 ช่วงสงกรานต์ 2564 ฝ่าฝืนโทษจำ-ปรับ

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางทาจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ใครมีอาการควรเลือกใช้บริการตรวจโควิดที่บ้านเพื่อความสบายใจนะคะ

ข้อมูลจาก : POSTTODAY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *